Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2021

Artikel 1: Algemeen

1.1. Welkom bij de het platform ‘You Only Die Twice’ – YODT.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Terms and Conditions”) regelen uw relatie met de https://yodt.app website (hierna de “Dienst(en)” of “YODT” genoemd) die wordt beheerd door (“ons”, “wij”, “onze” of “YOLODT”), met zetel te 8510 Kortrijk, ’t Rode Paard 18 geregistreerd in Kbo onder het nummer  0760.993.407. is een Belgische (Europese) vennootschap en is gebonden aan de Europese en Belgische wetgeving.

1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, klanten, abonnees,
vertrouwenspersonen  en anderen die
toegang hebben tot of gebruik maken van de Service. Let op: wij gaan zorgvuldig
om met uw persoonlijke gegevens, lees ons privacybeleid op deze website. Voor sommige services kunnen
aanvullende voorwaarden gelden, zoals regels voor een bepaalde actie promotie,
dienst of andere activiteit, of voorwaarden die gelden voor bepaalde inhoud die
toegankelijk is via de services. Aanvullende voorwaarden zullen aan u worden
bekendgemaakt in verband met een dergelijke dienst of activiteit.

1.3 Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken,
deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een
herziening een materiële wijziging is, zullen wij proberen om ten minste
14
dagen van te voren een kennisgeving te doen voordat
nieuwe voorwaarden van kracht worden. Door na het van kracht worden van deze
herzieningen toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van
onze Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene
voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden,
neem dan contact met ons op per e-mail.

1.4. Onze klanten en abonnees accepteren dat we elektronische communicatie gebruiken voor elk aspect van YODT, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot informatie, betalingen en geregistreerde berichten.

Artikel 2: De Dienst

2.1. YODT is een applicatie die een verzameling van mooiste levensmomenten, favoriete muziek, persoonlijke berichtjes, de toekomst van digitale accounts, alsook de wensen met betrekking tot de uitvaart van de gebruiker vastlegt in de app.

De Gebruiker kan content plaatsen op het platform als herinnering met de nodige instructies, zo kan deze persoon bijvoorbeeld foto’s kiezen die worden gebruikt op de ceremonie of als bidprentje. De content zelf heeft geen juridische waarde en kan niet gebruikt worden in formele procedures. De Gebruiker en Vertrouwenspersonen erkennen dit impliciet.   

2.2. De diensten worden verleend op basis van de beschikbaarheid van faciliteiten en apparatuur (zie artikel 4). YOLODT behoudt zich het recht voor om elk aspect van de diensten op elk moment te wijzigen, te wijzigen of stop te zetten.

2.3. Een Gebruiker  dient Vertrouwenspersonen aan te duiden die de documenten kunnen raadplegen in het geval de Gebruiker komt te overlijden. De Vertrouwenspersonen dienen deze rol, die verder geen juridische waarde heeft, te aanvaarden. Om het systeem te laten functioneren, dient elke Gebruiker minstens 2 Vertrouwenspersonen aan te duiden die hier voorafgaandelijk hun toestemming  voor geven. De Gebruiker staat in voor het up-to-date houden van de informatie aangaande deze vertrouwenspersonen. 

Artikel 3: Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1. U kunt kiezen voor verschillende formules inzake het gebruik van de app. De Gratis versie en premium-versie.

3.2. YOLODT kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, de Abonnementsgelden voor de Gebruikersvoorwaarden wijzigen. Elke wijziging van het Abonnementsgeld wordt van kracht aan het einde van de op dat moment geldende Factureringscyclus. YOLODT geeft u een redelijke vooraankondiging van elke wijziging in de Abonnementsgelden om u in de gelegenheid te stellen uw Abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt. Uw voortgezette gebruik van de Service na het van kracht worden van de wijziging van de Abonnementsgelden houdt in dat u akkoord gaat met de betaling van het gewijzigde Abonnementsgeldenbedrag. Bij een kennelijke foute weergave van prijzen of een actie op de website is YOLODT niet gehouden dit aanbod na te leven en zal dit herleiden naar een redelijke prijs.

Artikel 4: Beschikbaarheid, overmacht

4.1. Wij hebben het recht om onze diensten bij te werken en te wijzigen. Deze wijzigingen gaan live op de website en zijn direct van kracht.

4.2. De Dienst wordt geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Dienst wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestatie.

YOLODT, haar dochterondernemingen, filialen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken zal functioneren, veilig is of beschikbaar is op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service aan uw eisen zullen voldoen.

4.3. YOLODT is niet aansprakelijk voor enige vertraging, onderbreking of storing in de dienstverlening indien deze wordt veroorzaakt door overmacht, verklaarde of niet verklaarde oorlog, brand, overstroming, storm, glijbaan, aardbeving, stroomuitval, hacken of iets anders zoals hierboven vermeld, het niet kunnen verkrijgen van apparatuur, benodigdheden of andere faciliteiten die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan betaling, arbeidsconflicten of andere soortgelijke gebeurtenissen die buiten onze controle vallen en die de dienstverlening kunnen verhinderen of vertragen.

4.4. Wij leveren inspanningen om onze Service functioneel te maken voor onze gebruikers. Alle informatie op maar niet beperkt tot de website is indicatief. Wij kunnen de juistheid of volledigheid van de informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 5: Acties

5.1. Alle acties of andere promoties (gezamenlijk “Promoties”) die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die los staan van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan een Promotie, dient u de toepasselijke regels en ons Privacybeleid te lezen. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

Artikel 6: Gebruikersvoorwaarden

6.1. Abonnees zijn verantwoordelijk voor het te allen tijde bijhouden van correcte rekeninginformatie, inclusief creditcard- en contactgegevens (zie artikel 7). Deze informatie kan worden bijgewerkt in het configuratiescherm van uw account.

6.2. Elke gebruikersnaam en elk wachtwoord is toegewezen aan een enkele gebruiker en is niet overdraagbaar.

6.3. Sommige onderdelen van de Service worden gefactureerd op basis van een abonnement (“Abonnement(en)”). U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (“Factureringscyclus”). Factureringscycli worden op maandbasis vastgesteld. U gaat ermee akkoord alle kosten te betalen die worden gemaakt voor het gebruik van uw creditcard, debetkaart of andere betaalmethode die wordt gebruikt in verband met een aankoop of transactie of andere monetaire transactie-interactie met de Service tegen de prijzen die gelden op het moment dat dergelijke kosten worden gemaakt. U betaalt alle eventuele toepasselijke belastingen met betrekking tot dergelijke aankopen, transacties of andere monetaire transacties.

6.4. Aan het einde van elke Factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het annuleert of YOLODT het annuleert. U kunt de verlenging van uw Abonnement opzeggen via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met de klantenservice van YOLODT.

6.5. Voor het verwerken van de betaling van uw Abonnement is een geldige betaalmethode, inclusief creditcard, vereist. U dient YOLODT te voorzien van nauwkeurige en volledige factuurgegevens, inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode. Door dergelijke betalingsgegevens te verstrekken, machtigt u YOLODT automatisch om alle kosten van het Abonnement die via uw account worden gemaakt, in rekening te brengen voor dergelijke betaalinstrumenten.

U vertegenwoordigt en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om een creditcard(s) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt waar, juist en volledig is. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder, maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren indien fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.

Door dergelijke informatie te verstrekken, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van de overeenkomst te vergemakkelijken en de Dienst of andere Aankopen aan u te leveren. Wij zorgen voor uw Privacy en persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid dat u kunt lezen (link ‘Privacybeleid’). Wij verzamelen automatisch bepaalde soorten gebruiksinformatie wanneer u onze website bezoekt of onze Service gebruikt. Wanneer u de Site bezoekt, kunnen we een of meer cookies – een klein tekstbestand met een reeks alfanumerieke tekens – naar uw computer sturen die uw browser op unieke wijze identificeren en ons helpen om u sneller in te loggen en uw navigatie door de site te verbeteren. Meer informatie over de cookies die we gebruiken kunt u vinden op (link ‘cookiebeleid’).

6.6. Indien automatische facturering om welke reden dan ook uitblijft, zal YOLODT een elektronische factuur uitreiken waarin wordt aangegeven dat u handmatig moet handelen, binnen een bepaalde termijn, met de volledige betaling die overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

6.7. Wanneer u een professionele klant bent mag YOLODT elke redelijke actie ondernemen om uw betalings- en registratiegegevens te valideren en alle verschuldigde betalingen te innen. De betalingsvoorwaarden zijn uiterste termijnen. Bij niet tijdige betaling is diegene die een verbintenis aangaat, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, die 15% bedragen met een minimum van € 150,- exclusief BTW, te berekenen op basis van de hoofdsom, vermeerderd met de rente. Voor zover de professionele klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deze naast de rente een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de wettelijk toegestane maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7: Gebruikersverantwoordelijkheid

7.1. Gebruikers mogen op geen enkele manier misbruik maken van onze diensten. Uw gebruik van de Dienst moet in overeenstemming zijn met de Belgische en Europese wetten, en de wetten van uw land op elk moment.

7.2. Wanneer u een account bij ons aanmaakt, dient u ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een inbreuk op de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

7.3. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account. U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

7.4. YOLODT staat het gebruik van ongevraagde commerciële e-mail (“Spam”) niet toe om producten of diensten te promoten. Elke abonnee die zich bezighoudt met het verzenden van Spam via het YODT-netwerk zal worden beschouwd als in strijd met deze overeenkomst en zal onmiddellijk worden opgeschort van de Service.

7.5. U bent er verantwoordelijk voor dat uw gebruik van de Service geen excessieve systeem- of netwerkbronnen verbruikt die het normale gebruik van de Service verstoren door middel van, maar niet beperkt tot, het paaien van meerdere processen of het verbruiken van excessieve hoeveelheden geheugen, CPU of bandbreedtecapaciteit.

 

Het volgende is een niet-exclusieve lijst van inhoud en gedrag dat verboden is door de Service:

 • Inhoud die links bevat of bevat naar: naaktheid, pornografie, adult content, materiaal met seks of grof taalgebruik.
 • Inhoud die warez, cracks, hacks, de bijbehorende hulpprogramma’s of andere informatie over piraterij door de vingers ziet, promoot of bevat, of die links naar warez bevat, al dan niet voor educatieve doeleinden.
 • Inhoud die is gepromoot door het verzenden van Spam of post fraudeplannen, of pagina’s die het verzenden van Spam promoten of door de vingers zien. De verzending van bulk e-mail die afkomstig is van onze servers en massaal wordt gedistribueerd naar onbekende ontvangers die producten of diensten vragen, of van bulk e-mail die NIET afkomstig is van onze servers en massaal wordt gedistribueerd naar onbekende ontvangers die producten of diensten vragen die betrekking hebben op een account, zal resulteren in een onmiddellijke schorsing van de account.
 • Inhoud die grof beledigend is voor de gemeenschap, met inbegrip van flagrante uitingen van onverdraagzaamheid, vooroordelen, racisme, haat of buitensporige godslastering, of het plaatsen van obsceen, smerig, buitensporig gewelddadig, treiterend of op andere wijze verwerpelijk
 • Inhoud of anderszins die kinderen onder de 18 jaar uitbuit.
 • Content die producten of diensten verkoopt of promoot die onwettig zijn op de locatie waar de content wordt geplaatst of ontvangen.
 • Inhoud die inbreuk maakt op of inbreuk maakt op enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk, dienstmerk, handelsnaam, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.
 • Inhoud die postfraude, multi-level marketing (piramide) schema’s of andere illegale of frauduleuze activiteiten promoot.
 • Inhoud die enige persoonlijk identificeerbare informatie of privé-informatie over derden post of openbaar maakt zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 • Reverse engineering, wanneer dit niet bedoeld is, reverse compileren of anderszins afleiden van de onderliggende broncode of structuur of volgorde van individuele wachtwoorden van Abonnee Sites (of pagina’s daarin).

Artikel 8: Gratis gebruik

8.1. Gebruikers kunnen opteren voor de gratis versie of voor betalende premium formule zoals weergegeven op de website.

8.2 De premium functie zal bestaan uit:

 • Alle functies beschikbaar in de gratis versie
 • De export functie van je persoonlijke voorkeuren
 • Opslaan van  videoboodschappen

 

Artikel 9: Opzeggen account

9.1. U kunt uw account opzeggen voor de termijn die u bent aangegaan.

Artikel 10: Inhoud

10.1. Onze Service stelt u in staat om bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“Content”) te plaatsen, te linken, op te slaan, te delen en op andere wijze beschikbaar te stellen. U bent verantwoordelijk voor de Content die u op de Service plaatst, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot artikel 7.

10.2. Door het plaatsen van Inhoud op de Service verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Service te gebruiken, te wijzigen, uw instructies uit te voeren. U behoudt al uw rechten op alle Content die u op of via de Service indient, plaatst of weergeeft en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten. U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw Content beschikbaar te stellen aan uw vertrouwenspersonen van de Service, die uw Content ook mogen gebruiken onder uw Voorwaarden.

10.3. U verklaart en garandeert dat: (i) de inhoud van u is (u bent eigenaar van de inhoud) of u hebt het recht om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw inhoud op of via de Service geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of enige andere rechten van een persoon.

Artikel 11: Auteursrechtbeleid

11.1. Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim die Content die op de Service wordt geplaatst, inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten (“Inbreuk”) van een persoon.

11.2. Als u een auteursrechthebbende bent, of bevoegd bent namens een van hen, en u gelooft dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die plaatsvindt via de Service, moet u uw kennisgeving schriftelijk indienen onder de aandacht van “Copyright Inbreuk” van en in uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk opnemen.

11.3. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) voor het verkeerd voorstellen dat enige Content inbreuk maakt op  auteursrecht.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan  de YOLODT of daartoe gerechtigde derden.

12.2. De Service en de oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van Content die door gebruikers wordt geleverd), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van YOLODT en haar licentiegevers.

12.3. De Service is beschermd door het auteursrecht, het handelsmerk en andere wetten van België en het buitenland. Onze handelsmerken en andere mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van YOLODT.

Artikel 13: Websites van derden

13.1. Onze Service kan verwijzingen, linken en informatie bevatten naar en over websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door YOLODT.

13.2. YOLODT heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat YOLODT niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

13.3. Wij raden u ten zeerste aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van de websites of diensten van derden die u bezoekt.

Artikel 14: Beëindiging

14.1. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u de Service eenvoudigweg opzeggen.  U kunt de verlenging van uw abonnement opzeggen via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met de klantenservice van YOLODT. Bij beëindiging zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. De betalingen stoppen aan het einde van de huidige abonnementsperiode.

14.2. Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het geval dat u deze Algemene Voorwaarden schendt.

Artikel 15: Schadeloosstelling

15.1. U gaat ermee akkoord YOLODT, haar filialen, sponsors, partners, … te vrijwaren van en te vergoeden voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, vorderingen, vonnissen, schikkingen, boetes, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke gerelateerde uitgaven, juridische kosten, kosten van onderzoek) die voortvloeien uit of verband houden met uw inbreuk op deze Voorwaarden of het gebruik door u of een derde partij van de Diensten.

Artikel 16: Beperking van de aansprakelijkheid

16.2. In geen geval zal YOLODT, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, inclusief zonder beperking, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) enige inhoud verkregen van de Service; en (iv) onbevoegde toegang tot, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin uiteengezette rechtsmiddel niet aan zijn essentiële doel blijkt te voldoen.

De aansprakelijkheid van YOLODT is in ieder geval altijd beperkt tot de directe schade die wordt veroorzaakt door een ernstige fout of fraude. De aansprakelijkheid van YOLODT zal in ieder geval nooit meer bedragen dan het totale bedrag van de door de Abonnee betaalde kosten, zoals bepaald in de huidige overeenkomst, met een maximum van 100 euro, tenzij een overeenkomst is gesloten waarin anders is bepaald. Eventuele andere schade is beperkt tot een maximum van 150 euro. Deze algemene bepaling geldt ook voor de volgende aansprakelijkheidsbepalingen in dit document, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de website

YOLODT kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, gelieve de beheerder van de site te contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. YOLODT geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. YOLODT kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Aansprakelijkheid met betrekking tot gegevensbescherming als professionele verwerker

De professionele partner vrijwaart YOLODT voor alle kosten, uitgaven (waaronder juridische kosten), vergoedingen, verliezen (waaronder bedrijfsschade of winstderving), schulden, vorderingen, claims, procedures, rechtszaken, etc. die YOLODT als gevolg daarvan zou kunnen maken: (i) het door de partner uitvoeren van de instructies van Yolodt in verband met de verwerking van persoonsgegevens (waaronder instructies in verband met verzoeken van personen die hun rechten uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming uitoefenen en instructies om persoonsgegevens te bewaren, openbaar te maken, aan te passen of op andere wijze te verwerken), of (ii) elke schending door de  van deze voorwaarden.

De aansprakelijkheid van YOLODT is in alle gevallen altijd beperkt tot de directe schade en in geval van een ernstige fout of fraude. De Partner vrijwaart YOLODT te allen tijde voor alle aanspraken van derden in dit verband.

Artikel 17: Niet-afdwingbare bepalingen

17.1. Indien een deel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn onder het toepasselijke recht, dan zal dit deel slechts in de mate van het ongeldige of niet-afdwingbare deel van deze Overeenkomst ongeldig zijn, zonder dat dit op enigerlei wijze invloed heeft op de overige delen van deze Overeenkomst. Deze clausule zal worden vervangen door een andere clausule die het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare clausule/onderdeel van de Overeenkomst benadert op een manier dat deze geldig of afdwingbaar is. Het niet afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten.

Artikel 18: Toepasselijk recht

18.1. Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met de bepalingen van het conflictenrecht.

De rechtbanken van de plaats van de geregistreerde onderneming zoals hierboven vermeld zullen bevoegd zijn. Consumentengeschillen die voortvloeien uit e-commerce kunnen ook worden behandeld door http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

Artikel 19: Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via deze e-mail: info@yodt.be

YOLODT